This page in English

Uppsagt avtal med förlaget Elsevier

Avtalet med förlaget Elsevier, vars publikationer återfinns på plattformen Science Direct, har sagts upp från och med 30 juni 2018. Orsaken är att förlaget inte tillgodoser de svenska lärosätenas krav på öppen tillgång.

Bakgrund

För att nå regeringens mål om omedelbar öppen tillgång år 2026, och för att kunna genomföra den nödvändiga omvandlingen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem, kräver svenska lärosäten genom Bibsamkonsortiet följande:

  • Omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare affilierade till konsortiets deltagande organisationer
  • Läsrättigheter för deltagande organisationer till Elseviers 1 900 tidskrifter
  • En hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång

Elsevier har inte lyckats erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar Bibsamkonsortiets krav.

De svenska universitetens och högskolornas rektorer har enhälligt rekommenderat Bibsamkonsortiet att säga upp avtalet då man inte fått något erbjudande som lever upp till konsortiets krav. Det är därmed heller inte aktuellt att teckna något lokalt avtal med förlaget.

Tillgång till artiklar

Användare vid Örebro universitet kommer att ha fortsatt tillgång till artiklar publicerade mellan 1 januari 1995 och 30 juni 2018 förutsatt att tidskriften ingått i bibliotekets tidigare avtal. Elsevier kommer dock inte att ge tillgång till prenumerationsbaserat innehåll som publiceras efter den 30 juni 2018.

Kopior av artiklar publicerade i förlagets tidskrifter efter 30 juni kan beställas genom universitetsbiblioteket via fjärrlån. Anställda vid Örebro universitet kan även beställa via tjänsten Get It Now.

Som hjälp att hitta öppet tillgängliga artiklar - t.ex. sådana som ligger bakom betalvägg på förlagets webbplats men som författaren kan ha deponerat i ett institutionellt arkiv - finns också ett flertal fria verktyg i form av browser-tillägg.

Publicering i förlagets tidskrifter

Uppsägningen påverkar inte möjligheten att publicera sig i förlagets tidskrifter.

Scopus påverkas inte

Elsevier tillhandahåller också Scopus. För den resursen gäller ett separat avtal. Tillgången till Scopus påverkas därför inte.

Om Bibsamkonsortiet

Sedan 1996 tecknar Kungliga biblioteket (KB), under namnet Bibsamkonsortiet, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser på svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstituts vägnar.

85 olika organisationer deltar i minst ett av de cirka 40 s.k. Bibsam-avtal som omfattar ett 100-tal e-resurspaket. Omsättningen är 353 miljoner SEK (2017) och de 10 största universiteten står för 73 % av omsättningen.

Ytterligare information

Frågor och svar om avtalets upphörande

Pressmeddelande