Zeteo

Rättsdatabas med juridisk basinformation och referensmaterial. Innehållet i Zeteo återfinns numera på plattformen JUNO.

Avtalet omfattar inte allt innehåll på Zeteo. De delar som ingår är:

 • Juridisk basinformation (lagtext, förarbeten, författningar, avgöranden och myndighetspublikationer)
 • Aktiebolagslagen
 • Avtalslagen
 • Brottsbalken
 • Förvaltningslagen
 • Förvaltningsprocesslagen
 • Inkomstskattelagen
 • Internationell beskattning
 • Konkurslagen
 • Köplagen
 • Lagarna inom immaterialrätten
 • Mervärdesskatt
 • Nya Sociallagarna
 • Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) I och II
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Rättegångsbalken
 • Rättspraxis i Litteratur
 • Sambolagen
 • Skatteförfarandelagen
 • Skadeståndslagen med kommentarer
 • Utlänningslagen
 • Utsökningsbalken
 • Äktenskapsbalken
 • Ärvdabalken del 1
 • Ärvdabalken del 2

Därtill ingår tidskrifterna Juridisk publikation och Svensk Skattetidning.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Juridik: Sverige
Till databasen Till databaslistan