Vägledande

Akademiska texter bör vara överskådliga och tydliga. Ett sätt att åstadkomma det är att använda metatext, alltså text om texten.

Akademisk text handlar alltid om ett visst ämne, men ibland handlar en del av den om själva texten. Syftet med metatext är att underlätta för läsaren genom att göra strukturen och de ämnesmässiga sambanden i texten synliga under läsningen. Att skriva in metatext är som att erbjuda en guide till textens logiska struktur. Tack vare den blir det lätt för läsaren att orientera sig i texten, förstå hur den är uppbyggd och se hur de olika delarna hänger ihop. I många typer av längre akademiska texter är det även vanligt att det i inledningen finns ett avsnitt eller stycke som presenterar textens upplägg, vilket också är metatext. I filmen nedan får du mer information och hjälp med att skriva metatext.

Film om metatext från Örebro universitetsbibliotek.