Examination

Examination innebär att du som student prövas för betyg på del av en kurs eller på en hel kurs. Det finns olika examinationsformer. Några av de vanligaste examinationsformerna är salstentamen, hemtentamen, skriftliga uppgifter och laborationer.

  • Rättningstiden för examination ska inte överstiga mer än 15 arbetsdagar om inte särskilda skäl finns.

  • En examinationsgenomgång genomförs som regel senast fyra veckor efter examinationstillfället och minst två veckor före det nya examinationstillfället. Om inte en examinationsgenomgång genomförs ska du få ett lösningsförslag eller motsvarande kommentarer skriftligt eller muntligt.

  • Det ges normalt tillfälle för nytt examinationstillfälle som då äger rum tidigast två veckor och senast fem veckor efter att du fått reda på resultatet för ordinarie examination.

  • Om du har blivit underkänd två gånger i samma examination så har du rätt att få en annan examinator inför en ny examination, om inte särskilda skäl talar mot det.

  • Gamla examinationsfrågor är offentliga efter att examinationen har genomförts.

  • Som student vid Örebro universitet måste du anmäla dig till salstentamen senast sju dagar innan tentamenstillfället, tentamensdagen ej inräknad. För att få skriva salstentamen måste du visa upp giltig legitimation.

  • Skriftliga examinationer som sals- och hemtentamina ska vara anonyma om inte särskilda skäl finns.

  • Alla obligatoriska moment ska framgå av kursplanen. Det ska även framgå om du kan genomföra det obligatoriska momentet på annat sätt.

Universitetet har ett informationsdokument om regler för examinationer. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tagit fram en nationell vägledning, Rättssäker examination, som svarar på många frågor om examinationer.