Omprövning och rättelse av betygsbeslut

Ett betygsbeslut kan inte överklagas.
Om du som student upplever att en examination inte är rätt bedömd kan du begära att få beslutet omprövat eller rättat, beroende på vad du tycker är fel.

Omprövning av betygsbeslut

Om universitetet finner att ett beslut om betyg är oriktigt, ska beslutet ändras, om det kan göras enkelt och inte innebär att betyget sänks. Begäran om omprövning ska innehålla en tydlig beskrivning med argumentation om varför och på vilket sätt betyget är felaktigt.

Observera att bedömning av uppgiften görs utifrån inlämnad uppgift/genomförd presentation eller dylikt och att hänsyn till personliga eller yttre omständigheter inte får tas i samband med bedömningen. En omprövning innebär inte att examinationen bedöms av nya lärare. Omprövningsärenden hanteras av kursens examinator.

Följande exempel på skäl är i regel inte tillräckliga för ändring av betygsbeslut, eftersom det saknas en detaljerad motivering till varför betygsbeslutet är felaktigt:

  1. "Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag ska få lika många poäng som hen för vi har svarat ungefär likadant."
  2.  "Jag ligger nära gränsen för G eller VG. Kan du titta om du kan hitta några fler poäng?".
  3.  "Jag tycker att jag borde få ytterligare ett poäng på fråga x." 
  4.  "Kan du titta på min tentamen igen."

Rättelseärenden (till exempel felaktig sammanräkning av poäng eller fråga som inte har blivit bedömd) hanteras av berörd lärare. Mer information om rättelse hittar du längst ned på denna sida.

Tänk på att vänta till efter eventuell tentamensgenomgång innan du begär omprövning!

Webbformulär för begäran av omprövning

På Studenttjänster finns ett webbformulär som du kan använda för att begära omprövning av betyg. Formuläret finns på Studenttjänster, fliken Länkar, stycket "Regler och rättigheter".

Efter din ansökan om omprövning

Din ansökan om omprövning behandlas och du får normalt ett beslut inom cirka två arbetsveckor. Beslut om att ändra ett betyg kan bara fattas av kursens examinator.

Om din ansökan avslås finns ingen annan instans att vända sig till.

Studenters rätt till omprövning och rättelse av betyg regleras i Högskoleförordningen (6 kap 23-24 §)

Rättelse

Om läraren gjort ett uppenbart skrivfel, räknefel eller motsvarande får beslutet rättas av kursens examinator. Du ska då vända dig direkt till berörd lärare med ditt ärende.