Information om personuppgiftsincident/Information on personal data breach

This message will follow in English

Torsdagen den 13 februari fick Örebro universitet information om en brist i ”VFU-torget” där universitetet hanterar platser till verksamhetsförlagd utbildning.

Felet var att kontaktuppgifter till de studenter som finns i systemet var tillgängliga för obehöriga. Det är nu åtgärdat och en heltäckande översyn av systemet har påbörjats. En anmälan till Datainspektionen om personuppgiftsincident har skett enligt gängse rutin.

De program som berörs är: läkarprogrammet, vårdprogrammen, socionomprogrammet och lärarprogrammen.

För frågor, kontakta jurist Erika Tegström.

För allmänna frågor om Örebro universitetets personuppgiftshantering, kontakta Örebro universitets dataskyddsombud.

Message in English

On 13 February 2020, Örebro University received information concerning a breach on “VFU-torget” – the university’s system for managing placements. This breach identified unauthorized access to students’ personal data.

The breach is resolved and a comprehensive investigation of the system has been initiated. A personal data breach report has been registered at the Data Inspection Board in accordance with established routines.

Programmes concerned are: the programme in medicine, the health care programmes, the social care programme and the teacher programmes.

If you have any questions, please contact the university’s legal officer, Erika Tegström.

For general questions on the Örebro University’s Data protection policy, please contact the university’s data protection officer.