Med anledning av #metoo-uppropen

Vi har den senaste tiden kunnat se en strid ström av #metoo-relaterade upprop från grupper av framförallt kvinnor som ger skrämmande beskrivningar av det maktspråk som tar sig uttryck i sexuella trakasserier och övergrepp. Vid Örebro universitet ska detta inte få förekomma. Ändå vet vi att det gör det. Vårt universitet är också en del av den kultur som gett detta obehagliga maktspråk ett utrymme.

Universitetsvärlden har en egen ordning där akademiska hierarkier korsar organisationen i ofta svårgenomträngliga strukturer. I kombination med den stora frihet som akademin ger kan det ibland få negativa konsekvenser för enskilda individer, särskilt för personer i beroendeställning. Universitetet är en stor arbetsplats som rymmer tusentals medarbetare och studenter. Medarbetar- och studentundersökningar har visat att personer vid vårt lärosäte har blivit utsatta för sexuella trakasserier. De formella anmälningar vi fått in och hanterat har dock varit betydligt färre än det antal personer som uppgett att de utsatts när de fått svara anonymt. Många gånger har man uppgett att man tänkt att det inte skulle få någon effekt att anmäla eller att det som hänt inte var så allvarligt. Berättelserna i #metoo-uppropen visar att det är allvar. För att det ska bli en förändring, måste nu också vi alla ta det på allvar.

Om du själv utsätts eller du fått kännedom om att någon annan utsatts för diskriminering eller kränkande särbehandling, och detta anmäls till universitetet har vi en skyldighet att genomföra en utredning av ärendet. Det gäller också sexuella trakasserier, som är en form av kränkande särbehandling.

Vid Örebro universitet ska diskriminering och kränkande särbehandling inte få förekomma. Oavsett i vilken form det tar sig uttryck. Oavsett om det är maktspråk från en person till en annan med samma eller annan könstillhörighet, eller med samma eller annan position i den akademiska eller andra hierarkier. Vår miljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt.

Johan Schnürer, Rektor, Örebro universitet
Anna-Karin Andershed, Prorektor, Örebro universitet
Louise Pålsson, Universitetsdirektör, Örebro universitet
Alexander Duarte Tsegai, Ordförande, Örebro studentkår
Linnéa Eriksson, Vice ordförande med studiesocialt ansvar, Örebro studentkår
Jens Ekengren, Ordförande, Saco-S, Örebro universitet
Odd Johansson, Ordförande, SEKO, Örebro universitet
Martin Larsson, Ordförande, Fackförbundet ST/OFR-S, Örebro universitet
Madeleine Holsmyr, Huvudskyddsombud, Örebro universitet

Råd till dig som blivit utsatt:

  • Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är ovälkommet.
  • Reagera snabbt.
  • Klargör (om möjligt) för den som har utsatt dig för något att beteendet är ovälkommet.

Om du behöver hjälp och stöd – se nedan!

Medarbetare och doktorand:

  • Om möjligt, informera din närmaste chef, annars får du vända dig till chefen över din chef, personalchef, jurist eller någon annan arbetsgivarrepresentant som du känner förtroende för.
  • Om du känner dig osäker och behöver allmän rådgivning och stöd kan du alltid kontakta ditt skyddsombud, facklig representant, Campushälsan, Universitetskyrkan eller någon arbetsgivarrepresentant som du känner förtroende för.
  • Om du är doktorand kan du även kontakta student- och doktorandombud vid Örebro studentkår.

Student och doktorand:

  • Om möjligt, informera din lärare eller kursansvarig som du har förtroende för.
  • Du kan alltid kontakta student- och doktorandombudet vid Örebro studentkår som hjälper till och stöttar dig i den rättsliga processen och vid en anmälan.
  • Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta Campushälsan eller Universitetskyrkan för allmän rådgivning och stöd. Student- och doktorandombudet kan också sköta kontakt och tidsbokning med Campushälsan åt dig.

Vad händer sen?

Vid allvarliga händelser upprättar ansvarig chef eller fackligt ombud en formell anmälan till universitetet.

När en anmälan upprättats så hanteras frågan vidare av professionella funktioner inom universitetet.

Örebro universitets riktlinjer för hantering av diskriminering och kränkande särbehandling finns här.