Urkund

Urkund är universitetets gemensamma system för textmatchning. Det används för att förebygga och upptäcka plagiering. Systemet används vid samtliga institutioner för uppsatser/examensarbeten, rapporter, hemtentamina och PM i tillämpliga fall.

Studenten följer lärarens anvisningar och skickar in sitt arbete till lärarens specifika e-postadress hos Urkund This is an email address.

Efter att studenten skickat sitt arbete kommer ett kvitto med ett diarienummer tillbaka till studenten via e-post från Urkund. Vid normal belastning tar det ungefär 15 minuter men kan ta längre tid vid hög belastning hos Urkund. Kvittot eller diarienumret måste bifogas vid inlämning till universitetet och det beror på vilket sätt som används på den specifika inlämningen. Om det är inlämning i Studentcentrum kan studenten ta med det utskrivna kvittot eller visa mejlet i sin telefon. Om inlämningen sker via Blackboard kan studenten kopiera in diarienumret som en kommentar när studenten gör sin inlämning. 

Studenten ska bara skicka sitt arbete till Urkund en gång, annars uppfattas det som plagiat. 

Om du är osäker på om du har en analysadress, läs mer här.

Läraren eller utbildningsadministratörer informerar studenterna om vilken analysadress studenterna ska skicka sitt arbete till. 

När studenterna har skickat sina arbeten görs plagiatkontrollen och en analysöversikt genereras och skickas med e-post till läraren. Analysöversikten presenterar den information som läraren behöver för att avgöra om plagiering förekommit.

Innan du lämnar eller skickar in ditt arbete ska det skickas till Urkund, som är universitetets textmatchningssystem. Det gör man för att kontrollera att du inte har kopierat text på ett otillåtet sätt och att du i övrigt hanterat din källhänvisning korrekt.
Du kan läsa mer på https://www.urkund.com/sv/

Skicka ditt arbete till lärarens analysadress: This is an email address

Skicka ditt arbete som bifogad fil med e-posten, avsändaren är alltid ”anonym examination”. Arbetet måste omfatta minst 400 tecken och vara skrivet i ett vanligt ordbehandlingsprogram.

Efter ca 15 minuter får du ett kvitto med ett diarienummer från Urkund till din e-postadress. Tillsammans med kvittot får du också information om vad som händer med ditt arbete. Du behöver visa upp kvittot alternativt diarienumret beroende på vilka instruktioner du har fått i uppgiften. Om du skickar in ditt arbete digitalt behöver du bifoga diarienumret. Om du lämnar in ditt arbete via Studentcentrum kan du visa kvittot i mobilen eller med en utskrift.

Skicka bara in ditt arbete en gång, annars blir det plagiat på det du gjort själv!

I korthet kan Urkunds analysprocess delas in i fyra steg


Studenterna skickar sina dokument till sina lärare via e-post 
Urkund kräver ingen programinstallation, 
varken för studenter eller lärare.

 
Dokumenten analyseras mot innehållet i URKUNDs tre källområden:
Internet, Förlagsmaterial och Studentmaterial. 
Inget urval görs, alla dokument kontrolleras vid varje inlämningstillfälle.

 
Om något i dokumentet uppvisar likheter med innehållet i källorna 
så flaggar systemet för eventuellt plagiat. 
Även parafrasering och användning av synonymer upptäcks.


En analysöversikt genereras och skickas med e-post till berörd lärare.
Analysöversikten presenterar den information som läraren behöver 
för att avgöra om plagiering förekommit.

Urkund besvarar supportfrågor helgfria vardagar 08:00 till 17:00. 
För teknisk support och användarstöd kontakta:
This is an email address
(+46) 08 738 52 10
http://www.urkund.com/se/support