Asyl- och flyktingrätt, 15 hp

Denna kurs behandlar asyl och flyktingrätt ur ett mänskliga rättighetersperspektiv. Hur mänskliga rättigheter kan stärka befintlig asyl och flyktingrätt analyseras, genom framförallt internationella och europeiska perspektiv. Kursen omfattar de centrala begreppen som rör studier av flyktingar och asyl, världens flyktingar och fördrivna personer, med fokus på barn. Statliga och mellanstatliga institutioners roll i nationellt och internationellt flyktingarbete, där olika rättsområden interagerar är också centralt. Förhållandet mellan internationell, regional och nationell asylrätt avslutar kursen.
Studenterna arbetar framförallt självständigt men också i grupp under kursens gång, där både grupp- och individuell handledning sker och fortskrider delvis utifrån problembaserad metodik.
Juridisk engelska behandlas särskilt då kursen hålls på engelska.

Kan ej läsas tillsammans med tidigare kurs RV002A.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap, eller 180 högskolepoäng på grundnivå inom ett juristprogram. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3326