Asyl- och flyktingrätt, 15 hp

Kursen behandlar flykting- och asylrätt ur ett rättighetsperspektiv. Hur mänskliga rättigheter kan stärka befintlig flykting och asylrättslig lagstiftning analyseras, främst genom internationella och europeiska perspektiv. Kursen behandlar de centrala begreppen i artikel 1 och 33 i flyktingkonventionen 1951 och dess protokoll, FN: s konvention om barnets rättigheter och olika tolkningar av barnets bästa i förhållande till flykting- och asylbegrepp och EU:s asylrättsliga funktioner och komponenter. Trender inom regionala system och institutioner (UNHCR, OAS och AU) där olika rättsområden samverkar är också centrala. Studenterna arbetar huvudsakligen självständigt men också i grupper under kursen, där både grupp- och individuell handledning sker och utvecklas delvis på grundval av problembaserad metodik.
Juridisk engelska behandlas särskilt eftersom kursen hålls på engelska.

Kan inte läsas med tidigare kurs RV002A / Kan ej tillgodoräknas med RV002A.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap eller annat humanistiskt/samhällsvetenskapligt område, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 hp ingår. Alternativt 180 högskolepoäng på grundnivå inom ett juristprogram. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3626

Anmäl dig nu