Avancerade analytiska metoder inom miljöforensik, avancerad nivå, 15 hp

Djupgående kemisk kunskap och färdighet inom analytisk kemi ger en nödvändig grund för att utföra miljöforensiska studier. Kursen ger en introduktion till analytisk kemi och metoder som används för att karaktärisera miljöprov utifrån analyters egenskaper och stabilitet, inklusive viktiga aspekter kring provtagning.

Kursen innefattar även avancerade verktyg för miljöforensiska utredningar; avancerade separationer, metoder för matchning (mönster och kemiska fingeravtryck) genom masspektrometri, stabila isotoper och statistiska verktyg.

Efter avslutad kurs kan du identifiera, värdera och diskutera provtagning och analytiska metoder för miljöforensiska utredningar. Du har även fått verktyg att planera och utföra kvalitetssäkrade miljöforensiska undersökningar

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom ett naturvetenskapligt huvudområde med 60 högskolepoäng med successiv fördjupning i kemi samt Kemi, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5026