Beräkningsmatematik I, 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande numeriska metoder för interpolation, linjära och ickelinjära ekvationssystem, minstakvadratproblem, integration i en variabel och ordinära differentialekvationer.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Matematisk modellering och problemlösning, 7,5 hp och Komplex analys, 7,5 hp.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5044

Anmäl dig nu