EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, 15 hp

I denna kurs ligger fokus på EU:s nya fördrag, vilket trädde i kraft sommaren 2009. Fördragstexten aktualiserar ett flertal konstitutionella frågor, såsom skyddet för grundläggande fri- och rättigheter, lojalitets- eller solidaritetsprincipen för medlemsstaterna, subsidiaritetsprincipen, EU-rättens företräde framför nationell rätt samt så kallad flexibel integration, vilka alla kommer att studeras ingående.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår alternativt 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i statskunskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Alternativt 180 högskolepoäng på grundnivå inom Juristprogrammet. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3674

Anmäl dig nu