Europeisk processrätt, avancerad nivå, 15 hp

Kursen behandlar i detalj processen inför EU-domstolen samt europarättens betydelse för nationell processrätt. Detta inkluderar frågor om rättsmedel för överträdelser av EU-rätten, nationell processuell autonomi samt frågor om hur EU-rätten kan genomföras inför nationella domstolar. Kursen avser därtill att diskutera det unionsrättsliga ramverket för harmonisering av nationell civilprocess och straffprocessrätt. Kursen behandlar därvidlag centralasådana processrättsliga instrument och övergripande teman som är viktiga i inom Europeisk processrätt en. Detta gäller speciellt sådana områden inom processrätten där harmonisering, samarbete eller någon annan länk till den europeiska processrätten återfinns. Kursen behandlar också förhållandet mellan nationella processrätten och europeiska processrätten. Förutom EU-rätten ska Europakonventionens processrättsliga roll samt Europadomstolens betydelse på processrättens område behandlas. Kursen omfattar alla processrättsliga områden (straff- och civilprocessen, förvaltningsprocessen men även förvaltningsprocessrättsliga samt specialprocessrättsliga exempel ges). Kursen har även komparativa inslag.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Avklarad grundnivå, 180 högskolepoäng på Juristprogrammet. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3606