Flyktingbarnets mänskliga rättigheter, 15 hp

Kursen behandlar konceptet "barnets bästa" och barnrättsperspektiv i relation till flyktingbarnet och barn på flykt. Med utgångspunkt i FN-systemet och det internationella och Europeiska ramverket för mänskliga rättigheter problematiseras den humanitära situationen flyktingbarnet vistas i, och vilka rättigheter barnet har. FNs konvention om barnets rättigheter och FNs flyktingkonvention (Genèvekonventionen) är utgångspunkt, tillsammans med UNICEF och UNHCR, och även Europakonventionen, Europadomstolen och Dublinkonventionen. Under kursens gång diskuteras internationella och regionala normer, med särskilt fokus på den Europeiska asylprocessen och hur den behandlar "barnets bästa".

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i ett huvudområde eller avklarad grundnivå, 180 hp inom Juristprogrammet. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3021