Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå, 15 hp

Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom företagsekonomi som skrivs i en mindre grupp.
Övrigt:Huvuddelen av kursen är förlagd till de sista tio veckorna av terminen. Kursen inleds dock med en introducerande föreläsning första veckan på terminen och ett par seminarier under de första tio veckorna.Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi
alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår.
Dessutom krävs kursen Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2613