Hälsa, miljö och hållbar utveckling, 15 hp

Kursen behandlar hälso- och miljöfrågor ur ett tvärvetenskapligt hållbarhetsperspektiv. Sambandet mellan människors hälsa och globala miljöfrågor studeras inledningsvis utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsperspektiv.

Frågeställningar som behandlas är uppkomst och orsaker till dagens miljöproblem, påverkan på natursystemens funktion och de planetära gränserna, samt hur ett strategiskt hållbarhetsmålsarbete kan leda utvecklingen framåt till ett mer hållbart och kemikaliesäkert samhälle.

Vidare undersöks människans exponering för miljögifter och andra yttre påverkansfaktorer och effekter på människans hälsa, samt metabolomik och exposomstudier.

Avslutningsvis behandlas nationella och internationella överenskommelser rörande miljöföroreningar vilka syftar till att reglera miljöfarliga ämnen för att på så sätt skydda människa och miljö. Kursen kopplar samman nationell och internationell kemikaliereglering med effekter på miljö och människors hälsa, med utgångspunkt i strategiska planer och mål för hållbar utveckling.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom ett naturvetenskapligt huvudområde med 60 högskolepoäng inom huvudområdet kemi, biologi eller miljövetenskap. Alternativt högskoleingenjörsexamen inom kemiteknik. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5029