Hörselvetenskap, avancerad nivå, Barn med hörselskador - kommunikation, kognition och intervention, 7,5 hp

Talad språkutveckling vilar på ett fungerande hörselsystem. Nedsatt hörselfunktion kan leda till en negativt påverkad talspråksutveckling. Denna kurs fokuserar på hur hörselskador hos barn, främst i unga åldrar, kan påverka den kommunikativa och kognitiva utvecklingen. Vidare fokuserar kursen på interventioner som kan sättas in för att underlätta den kommunikativa och kognitiva utvecklingen.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i hörselvetenskap/audiologi, logopedi, specialpedagogik eller teknik där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7011

Anmäl dig nu