Hörselvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper om ledarskap och organisation som grund för förbättrings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården. I kursen analyseras ledarskapets betydelse i förändringsprocesser, liksom vilka villkor som krävs för att kunna arbeta med förbättringsarbete. Särskild vikt läggs vid ledarstil, teamarbete, grupprocesser samt projektledning.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i hörselvetenskap/audiologi, logopedi, specialpedagogik eller teknik där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad med obligatoriska träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7616