Hörselvetenskap, avancerad nivå, Störningar i den centrala auditiva processen, 7,5 hp

Förekomsten av störningar i den centrala auditiva processen uppskattas till upp till 5% bland barn. Området karakteriseras av en omfattande och komplex diagnostiserings- och differential-diagnostiseringsprocess som krävs för att kunna identifiera en person med störningar i den centrala auditiva processen. En ytterligare bidragande faktor till områdets komplexitet utgörs av dess multidisciplinära karaktär.
Kursen berör definitionen av störningar i den centrala auditiva processen, samt kännedom om de symtom som utmärker dessa störningar. Fokus ligger på de centrala hörselbanornas uppbyggnad och funktion samt de audiologiska tester som ingår i ett testbatteri för diagnostisering av störningar i den centrala auditiva processen. Avslutningsvis belyses förutsättningar för en del terapeutiska åtgärder.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i hörselvetenskap/audiologi, logopedi, specialpedagogik eller teknik där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7012

Anmäl dig nu