Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är verksam yrkeshandledare inom hälso- och sjukvården och inom omsorgsverksamhet samt inom flera olika professioner, vilket innebär möjlighet till ett fördjupat interprofessionellt perspektiv. I kursen belyses olika teoretiska utgångspunkter för lärande, handledning och kommunikation. Du erbjuds möjligheter till praktisk träning av reflektionsmetodik, samtalsmetodik samt återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning. Kursen består av tre delkurser som examineras var för sig. Du läser kurserna i den ordningsföljd som du har behov av. Detta innebär att du kan välja att göra delar av kursen denna termin och spara delar till nästa gång kursen ges. Rekommenderad studieordning är dock att läsa delkurserna i den ordningsföljd som de ges i kursen som helhet.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Yrkesexamen/generell examen inriktning arbetsterapi, hörselvetenskap, biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin, fysioterapi eller omvårdnadsvetenskap.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är webbaserad med totalt 3 heldagar på campus. I övrigt sker föreläsningar, diskussioner och seminarier via kommunikationsverktyget Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7614