Informatik, Kvalitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå, 7,5 hp

I kursen ges en introduktion till kvalitativa forskningsstrategier inom informatikforskning, inklusive strategiernas egenskaper, steg och begränsningar. Kursen syftar också till att utveckla studentens möjligheter att välja och skräddarsy datainsamlingstekniker utifrån ett forskningsproblem och vald forskningsstrategi, samt hur man analyserar data och drar slutsatser från studien. Under kursen behandlas även frågor om forskningsetiska och god forskningssed.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i informatik samt 15 hp på kandidatnivå i informatik. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt 30 hp i datateknik på G1N-nivå och 45 hp i datateknik på G1F-nivå.

Dessutom krävs två av följande kurser: Informatik, Introduktion till informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp, Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp, Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp och Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp. Samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2636

Anmäl dig nu