Informatik, Ledning och styrning av informationssäkerhet - tillämpningsområden, avancerad nivå, 10,5 hp

Att kunna hantera komplexa problem inom en mängd olika tillämpningsområden är avgörande i ledning och styrning av informationssäkerhet. Under kursen ställs studenterna inför verkliga, praktiska problem i en organisation som de förväntas att lösa genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som förvärvats i tidigare kurser i programmet. Studenterna förväntas också att kunna hitta annan lämplig kunskap och tillämpa detta om situationen kräver detta. Under kursen kommer studenter planera ett projekt för att lösa problemet, genomföra projektet enligt planen och slutligen utvärdera projektet utifrån givna kriterier. Kursen är baserad på grupparbete i samarbete med externa partners.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i informatik samt 15 hp på kandidatnivå i informatik. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt 30 hp i datateknik på G1N-nivå och 45 hp i datateknik på G1F-nivå.

Dessutom krävs 15 hp i informationssäkerhet som motsvarar 15 hp på första terminen i Masterprogram i Informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet dvs 15 hp sammanlagt från kurserna Informatik, Introduktion till informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N), Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N), Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N), Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N) samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2053

Anmäl dig nu