Informatik, Webbsystem med .NET, fortsättningskurs, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge kunskaper om utveckling av informationssystem för distribution via Internet och intranät. För utveckling av informationssystem används plattformen .NET med programmeringsspråket C#. Under kursen bedrivs en projektuppgift som skall resultera i ett webbsystem.
Övrigt:Det rekommenderas starkt att du har goda kunskaper inom områdena C#, SQL Server och Klientprogrammering, för att kunna tillgodogöra dig denna kurs. Undervisning kan ske på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 21 högskolepoäng från Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng som ska innehålla introduktion till systemutveckling och datalogi, datamodellering och databassystem samt objektorienterad programmering och problemlösning.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2031

Anmäl dig nu