Innovation och entreprenörskap i biologi, 7,5 hp

Kursen har fokus på affärsutveckling. Kursen ger en introduktion till hur ett företag fungerar och de olika nyckelkomponenterna i en affärsplattform. Kursen tar även upp olika aspekter av innovationsprocessen. Vikten av experimentell design för att stärka den vetenskapliga grunden till en innovation kommer även att introduceras under kursen.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Introduktion till biologi och professionell utveckling, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5005