Internationell förmögenhetsrätt, 15 hp

Kursen behandlar gränsöverskridande rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och de olika typer av rättsförhållanden och tvister som en sådan verksamhet kan ge upphov till. Den svenska och europarättsliga IP-rätten och deras respektive reglering av domsrätt, lagval och erkännande och verkställighet av utländsk dom samt interimistiska åtgärder utgör de centrala delarna i kursen. Kursen innehåller följande integrerade IP-rättsliga ämnesområden: internationell partsautonomi, avtalsrättsliga spörsmål, mellanmansrätt, utomobligatoriska spörsmål såsom produktansvar, bolagsrättsliga spörsmål, flera parter, intermistiska åtgärder, erkännande och verkställighet av utländska domar,

Utgångspunkten för kursen är svensk rätt innefattande EU-rätt. Ämnesområdena kräver även vissa komparativa studier i framför allt anglosaxisk rätt samt Haagkonventioner på IP-rättens område.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Avklarad grundnivå, 180 högskolepoäng på Juristprogrammet. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3003

Anmäl dig nu