Kemometri, statistik för kemisten, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen ger en överblick över olika användningsområden för kemometriska verktyg inom miljöforensik och analytisk kemi. Den ger en övergripande förståelse för planering och utförande av mätningar och analytiska undersökningar genom att använda sig av multivariat statistik för problemlösning. Kursen innefattar grundläggande statistik, experimentell design, provtagningsstrategier, provinsamling, multivariat analys och visualisering av stora dataset.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i ett naturvetenskapligt ämne, varav 60 högskolepoäng med successiv fördjupning inom kemi samt Kemi, avancerad nivå, 30 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5028