Kriminologi, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 hp

Kursen syftar till att ge studenter fördjupade kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik. I kursen ingår design, datainsamling, analys och tolkning av data med fokus på statistisk inferens liksom fördjupade studier i vetenskapsteori och forskningsetik. Kursen är relevant för den som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och praktiska förmågor inom kvantitativ metod. Kursen är forskningsförberedande men även relevant för den som i sitt yrke behöver fördjupade kunskaper och förmågor att kunna förstå och använda statistik.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 hp varav 90 hp successiv fördjupning inom kriminologi eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3606

Anmäl dig nu