Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Kursen är en uppdragsutbildning och ingår i Skolverkets satsning "Utbildning för förskollärare i förskoleklass."

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Utbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Du ska ha förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet samt vara anställd för undervisning i förskoleklass. Dessutom krävs huvudmannens godkännande.

Urval: Vid fler behöriga sökande än platser tillämpas lottning

Övrigt: Kursen genomförs på distans och innefattar en webbaserad introduktionsträff, 8 föreläsningar och 18 webbaserade seminarier/workshops. För de webbaserade kurstillfällena används Zoom. Varje kursträff är 2 timmar lång och förläggs till sen eftermiddag.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1088