Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Kursen är en uppdragsutbildning och ingår i Skolverkets satsning "Utbildning för förskollärare i förskoleklass."

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande matematikinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers matematikinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Utbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Deltagarna ska ha förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller äldre motsvarighet, och vara anställda för undervisning i förskoleklassen. Deltagarna ska ha arbetsgivarens godkännande för att få gå kursen.

Urval: Vid fler behöriga sökande än platser tillämpas lottning

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5144