Matematisk reglerteori, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till grundläggande begrepp inom kontrollteori: Kontrollerbarhet och bang-bang-styrning, linjära tidsoptimala kontrollsystem, Pontryagins maximeringsprincip, dynamisk programmering.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom matematik där Optimering, 7,5 högskolepoäng ingår.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5038