Medicin, avancerad nivå, Akut- och prehospitalmedicin, 15 hp

Kursen behandlar akuta skador- och sjukdomstillstånd hos barn, vuxna och äldre med fokus på vanliga tillstånd inom akutsjukvården. I kursen integreras perspektiv från patofysiologi, klinisk bedömning, behandling och omhändertagande inklusive specifik farmakologi ur både ett prehospitalt- och akutsjukvårdsperspektiv. Kursen är huvudsakligen teoretisk och innehåller både viss undervisning på campus i Örebro samt en stor del undervisning och studier på distans.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i medicin eller omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7035