Medicin, avancerad nivå, Avancerad cell- och molekylärbiologi, 12 hp

Efter avslutad kurs, har studenten god kunskap i och förståelse för avancerad cell- och molekylärbiologi. Studenten kommer att ha god kunskap och förståelse för hur cell- och molekylärbiologi metoder fungerar, kompetens och förmåga att analysera biologiska material, använda metoder inom cell- och molekylärbiologi samt summera och beskirva vetenskapliga resultat.
Examinationer: skriftig examination i cell- och molekylärbiologi, skriftliga rapporter, muntlig presentation och opponentskap. Aktiv medverkan i handledd grupp och laboratoriegrupp.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för medicinska vetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen. Alternativt examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H8000