Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla och fördjupa kunskaper om allmän och speciell farmakologi vid de sjukdomstillstånd som innefattas av förskrivningsrätten av läkemedel för sjuksköterskor. I detta innefattas sjukdomstillstånd, symptom, orsak och behandling, samt de författningar och allmänna råd som reglerar receptförskrivning för sjuksköterskor samt journalhantering i samband med receptförskrivning. Du får också möjlighet att utveckla förmåga och färdigheter för att kunna förskriva läkemedel samt ansvara för, ha förmåga att ta ställning till och självständigt kunna göra de bedömningar som krävs för att förskriva läkemedel utifrån ett professionellt tillvägagångssätt.
I kursen ingår, förutom föreläsningar, praktiska moment som underlättar integreringen mellan teori och praktik samt seminarier. I kursen ingår även ett moment skriftlig framställning i form av en kortare vetenskaplig rapport.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin eller omvårdnadsvetenskap, alternativt arbetsterapeutexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7635

Anmäl dig nu