Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dina kunskaper inom det medicinska vetenskapsområdet, stärka färdigheter och förmågor att självständigt följa aktuell forskning och utveckling inom fysiologi på cellnivå med koppling till sjukdomar. Du får möjligheter att utveckla kunskap och förståelse inom patofysiologi och patologi samt diagnostiska metoder inom dessa områden. Kursen behandlar även människokroppens olika organsystems fysiologi. Du skaffar dig förmåga att integrera teori och praktisk tillämpning av kunskaper. Att systematiskt diskutera, reflektera och värdera ingår. I kursen ingår även ett moment skriftlig framställning i form av en individuell vetenskaplig uppsats.
Övrigt:Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 3 tillfällen på campus Örebro. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7010

Anmäl dig nu