Medicin, Examensarbete, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom något valt område inom medicin. Du får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om och förståelse för ett vetenskapligt arbetssätt inom ett utvalt område. Vi diskuterar etik och statistik. Du skaffar dig förmåga att integrera mellan teori och praktik. Att systematiskt reflektera och värdera ingår. I kursen fördjupas även förmågan att genomföra professionella samtal och redovisningar i olika handlednings- och bedömningssituationer.
I kursen ingår en skriftlig framställning i form av en vetenskaplig uppsats. För genomförande av forskningsprojektet krävs att kontakt med en handledare tagits i god tid innan kursstart.
Övrigt: Kursen ges på engelska om utländska utbytesstudenter deltar.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng med successiv fördjupning i medicin samt Medicin, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget är Blackboard. 3 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7631