Medicin, Klinisk kemi, 7,5 hp

Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig ökade kunskaper i biokemi med tyngdpunkt på medicinsk klinisk tillämpning. Du får möjlighet att utveckla kunskaper om biologiska förlopp och kemiska mekanismer vid olika sjukdomstillstånd och om substanser som kan fungera som biomarkörer för tidig diagnos, prognos och bidra till förståelsen av vad som inleder ett sjukdomsförlopp. Dagens kemiska analysmetoder måste anpassas till den komplexa biologiska verkligheten och du får möjlighet att utveckla kunskaper om analysval inom laboratoriemedicin.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medicin, 30 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng ingår

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7029

Anmäl dig nu