Mekanistisk toxikologi och miljöfarmakologi, 15 hp

Kursen är inriktad på att beskriva de mekanismer som ligger till grund för toxikologiska effekter samt hur läkemedel och andra kemiska substanser sprids i miljön och påverkar biologiska system.

I den mekanistiska toxikologidelen ingår studier av mekanismer för kemisk carcinogenes, fosterskador, samt störningar på fortplantning och nervsystem. Kursen ger en översikt av toxikologins grunder samt metoder som används för att studera toxiska effekter på biologiska system.

I miljöfarmakologidelen beskrivs upptag, fördelning och biotransformation samt utsöndring av främmande kemikalier.
Kursen behandlar även molekylära mekanismer för metabolism, induktion och inhibering av metabolism samt farmakologiska och toxikologiska aspekter på metabolismen.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng i biologi där 2,5 högskolepoäng från Eukaryot cellbiologi, 7,5 högskolepoäng ingår.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5004

Anmäl dig nu