Miljötoxikologisk riskbedömning, avancerad nivå, 5 hp

Kursen fokuserar på att genomföra en vetenskapligt grundad riskbedömning av en kemikalie. I kursen ingår praktiskt bedömningsarbete med grund i aktuella principer och praxis avseende riskklassificeringsmetod, inklusive kvalitativa, kvantitativa och kumulativa metoder. Du får lära dig om vetenskapliga metoder för generering av data och om experimentella tester, epidemiologi, exponeringsbedömning, och kemisk karakterisering.

Inkluderat är också en översikt över de vetenskapliga källorna för toxikologiska uppgifter, viktig lagstiftning och exempel på skillnaderna mellan de olika myndigheter som arbetar inom området. En gruppövning kommer att pågå under hela kursen, med syfte att omsätta kunskaperna i praktisk användning.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett naturvetenskapligt huvudområde med 60 högskolepoäng inom huvudområdet kemi, biologi alternativt miljövetenskap där miljötoxikologi ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5050