Miljövetenskap, Miljötoxikologi, 15 hp

Kursen behandlar allmän toxikologi, toxiska effekter på molekylnivå, cellnivå, organism- och populationsnivå samt toxikologisk och ekotoxikologisk metodik. Vidare berörs toxiska ämnens transport, transformation, fördelning och ackumulering i miljön. Globala och regionala kemikalieproblem och åtgärder med koppling till miljögifter och riskbedömning tas upp. Dessutom ingår ett laborativt moment med bioanalytiska studier av persistenta organiska miljögifter i miljöprover.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Miljövetenskap, Mat och miljö, 15 högskolepoäng och Miljövetenskap, Fysiologi och produktkvalitet, 15 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5055

Anmäl dig nu