Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå, 15 hp

Kursen behandlar statistiska och ekonometriska modeller med fokus på tillämpningar inom finansiell ekonomi. Multipel linjär regression med tvärsnitts-, tidsserie- och paneldata, grundläggande tidsseriemodeller som ARIMA-modeller, enhetsrötter, multivariata tidsseriemodeller och kointegration samt modeller särskilt lämpliga för finansiella data tas upp i kursen.
Övrigt: Kursen överlappar med Statistik, ekonometri, fortsättningskurs 7,5 hp och Statistik, tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs 7,5 hp och dessa kurser kan ej användas tillsammans i en examen.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Nationalekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt Grundläggande statistik 15 högskolepoäng, Inledande matematik för statistiker, grundkurs, 7,5 högskolepoäng eller Nationalekonomi, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2003