Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå, 15 hp

Kursen behandlar statistiska och ekonometriska modeller med fokus på tillämpningar inom finansiell ekonomi. Multipel linjär regression med tvärsnitts-, tidsserie- och paneldata, grundläggande tidsseriemodeller som ARIMA-modeller, enhetsrötter, multivariata tidsseriemodeller och kointegration samt modeller särskilt lämpliga för finansiella data tas upp i kursen.
Övrigt: Kursen överlappar med Statistik, ekonometri, fortsättningskurs 7,5 hp och Statistik, tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs 7,5 hp och dessa kurser kan ej användas tillsammans i en examen.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Nationalekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, Grundläggande statistik 15 högskolepoäng, samt 7,5 högskolepoäng regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2101