Nationalekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp

Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Detta arbete omfattar som regel både tillämpning av ekonomisk teori på ett problem och empirisk analys, därför rekommenderas du att före uppsatsarbetet ha läst minst en termin i statistik eller har motsvarande kunskaper i regressionsanalys/ekonometri.
Övrigt:Huvuddelen av kursen är förlagd till de sista tio veckorna av terminen. Kursen inleds dock med en introducerande föreläsning första veckan på terminen och ett par seminarier under de första tio veckorna. Uppsatsen kan även skrivas på engelska om så önskas.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Nationalekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och godkända resultat om minst 22 högskolepoäng från Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och godkända resultat om minst 22hp från statistik, grundläggande nivå.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2024