Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hälsohistoria, fysisk undersökning och klinisk bedömning, 7,5 hp

Kursen innehåller fördjupade studier i klinisk bedömning av patienters fysiska och psykiska hälsotillstånd utifrån ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv. Kursen ska ge ökad kunskap i att bedöma hälsostatus och ge studenten bättre stöd för kliniskt beslutsfattande baserat på fynd vid fysisk undersökning och hälsohistoria. Fokus är lagt på fysiska undersökningstekniker, anamnes med patientens hälsohistoria och hälsotillstånd samt sjuksköterskans förmåga till självständiga bedömningar av normala och avvikande fynd.
Övrigt:3-4 träffar på campus Örebro om vardera 1-2 dagar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i omvårdnadsvetenskap och legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen. Dessutom krävs 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod och ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska på heltid och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7649