Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med förbättringsarbete och syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper i att analysera, sammanställa och dra slutsatser med hjälp av standardiserade instrument för bedömning och utvärdering inom hälso- och sjukvård. Vidare syftar kursen till att diskutera och värdera metoder för psykometrisk utvärdering av instrument samt ge kunskaper om kvalitetsregister, deras konstruktion och användbarhet. Kursen ingår i masterprogrammet i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och kan utgöra en del av magister-/masterexamen i omvårdnadsvetenskap.
Övrigt:5 träffar på campus Örebro.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i omvårdnadsvetenskap där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod på grundnivå och 7,5 högskolepoäng vetenskaplig metod på avancerad nivå. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7345

Förkunskapskrav: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i omvårdnadsvetenskap där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod på grundnivå och 7,5 högskolepoäng vetenskaplig metod på avancerad nivå. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7646