Psykologi, avancerad nivå, HBTQI, psykologiska perspektiv och bemötande, 7,5 hp

Kursen behandlar hbtqi-psykologi ur ett svenskt och internationellt perspektiv med en normkritisk ansats. Den innehåller en genomgång av begrepp och en historisk tillbakablick. Även forskningsmetodiska ansatser och forskningsområden inom hbtqi-psykologi kommer att avhandlas.
Huvudfokus ligger på olika skydds- och riskfaktorer som påverkar hälsa och ohälsa. Vikten av intersektionella perspektiv kommer här att betonas. Därmed ökas den yrkesverksammas färdighet att kunna erbjuda preventiva och hälsofrämjande insatser. Kursen innehåller även praktisk kunskap om och praktiska övningar i professionellt bemötande.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 hp på grundnivå som omfattar 90 hp med successiv fördjupning i psykologi, socialt arbete, medicin, omvårdnadsvetenskap, fysioterapi, arbetsterapi, hörselvetenskap eller folkhälsovetenskap. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3379