Psykologi, avancerad nivå, HBTQI, psykologiska perspektiv och bemötande, 7,5 hp

Kursen behandlar hbtqi-psykologi ur ett svenskt och internationellt perspektiv med en normkritisk ansats. Den innehåller en genomgång av begrepp och en historisk tillbakablick. Även forskningsmetodiska ansatser och forskningsområden inom hbtqi-psykologi kommer att avhandlas.

Huvudfokus ligger på olika skydds- och riskfaktorer som påverkar hälsa och ohälsa samt praktisk kunskap om och praktiska övningar i professionellt bemötande. Vikten av intersektionella perspektiv kommer här att betonas. Därmed ökas den yrkesverksammas färdighet att kunna erbjuda preventiva och hälsofrämjande insatser.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Psykologexamen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen består av inspelade föreläsningar samt seminarier på zoom i realtid. Kommunikationsverktyget Blackboard används för publicering av filmer, anslag och annan kursinformation.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3619

Anmäl dig nu