Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete, 30 hp

Kursens syfte är att studenten når fördjupade kunskaper om rättsvetenskapens uppgifter med avseende på rättssystem, rättslig normgivningsteknik och tillämpningsmetoder. Kursen ger även den studerande tillfälle att självständigt arbeta med inhemskt och utländskt juridiskt källmaterial och på ett fördjupat sätt i skrift avhandla ett rättsligt tema. Uppsatsen kan skrivas enskilt eller, med examinators samtycke, i gruppform. I det senare fallet måste den enskildes insats väl kunna särskiljas.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Rättsvetenskaplig introduktionskurs, 30 hp alternativt Juridisk introduktionskurs, 15 hp samt Stats- och förvaltningsrätt, 15 hp eller Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp samt Stats- och förvaltningsrätt, 15 hp och en valfri kurs om 30 hp i Rättsvetenskap på nivå G1F.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3016

Anmäl dig nu