Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård, 15 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper inom områdena missbruk, kriminalitet och allvarlig psykosocial problematik - med utgångspunkt i relevant lagstiftning. Kursinnehållet innefattar ett antal temaområden såsom organisations- och personalstruktur, behandlingsmål/-fokus (risk- och skyddsfaktorer), metod- och teoribas samt utvärdering. Målsättningen är att kursen sammantaget ska ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper om begränsningar och möjligheter att, inom ramen för socionomprofessionen, arbeta med sociala interventioner i en evidens-/kunskapsstyrd organisation.
Övrigt:Kursen samläses med socionomprogrammet.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3334

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3328