Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård, 15 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om behandling för unga och vuxna inom områdena missbruk, kriminalitet och allvarlig psykosocial problematik. Kursen fokuserar på ett antal temaområden såsom organisation och ledarskap, behandlingsmål kopplat till risk- och skyddsfaktorer, bevekelsegrunder för metodval samt strategier för att utvärdera klientarbetet. Målsättningen är att kursdeltagarna efter kursen ska ha fördjupade kunskaper om både organisering av en verksamhet, ledningens och personalens betydelse för behandlingens kvalitet, samt kunna värdera den specifika behandlingsmetodens effektivitet i relation till andra prosociala aktiviteter under en behandlingsinsats.

Övrigt: Kursen samläses med socionomprogrammet.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3331