Socialt arbete, avancerad nivå, Barn och våld, 7,5 hp

Kursen fokuserar på barns erfarenheter av våld som både utsatta och som aktörer vid våld, hot och kränkningar, samt hur dessa kan förstås teoretiskt. Erfarenheterna av våld berör flera kontexter såsom familjen, skolan och fritiden, där förövarna kan vara såväl jämnåriga som äldre. Återkommande under kursen berörs samhällsaktörers olika roller och ansvar för att förebygga och stödja barn med erfarenheter av våld. Kursen ges på distans med en campusträff och examineras dels genom aktivt deltagande vid ett seminarium, dels genom ett skriftligt PM. De som tidigare läst kursen trycker på att den har bidragit med nya perspektiv som de kan använda för att till exempel identifiera och stödja barn och unga som är utsatta för våld.

Kursen vänder sig till dels yrkesverksamma som på olika sätt kommer i kontakt eller arbetar med och vill fördjupa sina kunskaper kring barns erfarenheter av våld, dels till de som vill studera vidare mot en magister-/masterexamen.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i socialt arbete med successiv fördjupning där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Alternativt 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i annat beteendevetenskapligt område med successiv fördjupning där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3635

Anmäl dig nu