Socialt arbete, kandidatkurs, 30 hp

Kursen fördjupar studentens teoretiska, vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska kunskaper i ämnet socialt arbete. Studentens analytiska färdigheter och kritiska förmåga fördjupas. Ett självständigt vetenskapligt arbete (examensarbete) omfattande 15 högskolepoäng avslutar kursen.
Övrigt:Kursen samläses med socionomprogrammet.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng i socialt arbete med successiv fördjupning inklusive ett självständigt arbete om 7,5 hp på G1E -nivå.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3043

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng i socialt arbete med successiv fördjupning inklusive ett självständigt arbete om 7,5 hp på G1E -nivå.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3009